Minggu 15 - Seminar Dan Pameran Tmk Dalam Pengajaran Bahasa Melayu Dekad Kini Dan Mendatang.

Seminar
Menurut kamus pelajar mengatakan suatu perjumpaan untuk menyelidik dan membahaskan sesuatu masalah di bawah pimpinan orang-orang yang ahli dalam hal itu.

Terdapat pelbagai isu yang boleh diseminarkan iaitu :
 • Pengaplikasian teknologi maklumat dalam P&P bahasa Melayu
 • Penggunaan komputer di sekolah
 • Pembinaan modul pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu
Ciri-ciri seminar bahasa Melayu berbantukan komputer :
 • Memberi kesempatan diskusi berkaitan bahasa Melayu berbantukan komputer antara peserta dan panel
 • Menggalakkan peserta mengambil bahagaian secara aktif dalam seminar
Kelebihan
 • Berguna kepada peserta yang terlibat
 • Peserta dapat mempelajari topik secara mendalam
 • Menyediakan bahan dan keterangan yang baru
Kekurangan
 • Sukar untuk mendapatkan panel seminar yang berkualiti
 • Memerlukan jawatankuasa yang besar dalam melaksanakannya
 • Sering dijalankan untuk seminar pendidikan

Pameran
Menurut Muhd Abi Sofian dalam bukunya Mengurus Gerai Pameran (2005), pameran boleh didefinasikan sebagai salah satu saluran komunikasi sosial yang menghubungkan antara penyampai dalam pameran dengan masyarakat yang mempunyai tujuan dan matlamat tertentu.

Ciri-ciri pameran bahasa Melayu berbantukan komputer
 • Mempamerkan bahan bahasa Melayu berbantukan komputer
 •  Terdapat kiosk setiap tajuk dalam proforma
 • Penerangan yang lengkap untuk setiap bidang

No comments:

Post a Comment